महाराष्ट्र शासन
शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर
Deputy Director of Education, Kolhapur Region, Kolhapur, Maharashtra, India (O/o Govt.of Maharashtra)
 


उच्च माध्यमिक शाखा

अ.क्र.

परिपत्रके (PDF फाईल उघडण्यासाठी हव्या त्या नावावर क्लिक करा.)

दिनांक

1

सन 1997-98 या शैक्षणिक वर्षापासून इ.11 वीच्या वर्गात प्रवेश देण्यासंबंधी अवलंबावयाची कार्यपध्द्ती सुधारणा करण्याबाबत

25/03/2010

2 इयत्ता अकरावीचे प्रवेश देतांना कला व क्रीडा क्षेत्रात प्राविण्य मिळाविणा-या विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे 2 व 3 टक्के जागा राखून ठेवण्याबाबत  25/03/2010
3 करार पध्दतीने/मानधनावर नियुक्त होऊन दि.1.11.05 नंतर नियमित होणा-या कर्मचा-यांच्या प्रकरणी करावयाची कार्यपध्दती 25/05/2010Website developed by: Easy and Useful. E-mail: easyanduseful@gmail.com
(c)All rights reserved. Click to see disclosure