महाराष्ट्र शासन
शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर
Deputy Director of Education, Kolhapur Region, Kolhapur, Maharashtra, India (O/o Govt.of Maharashtra)
 


माध्यमिक शाखा

अ.क्र.

शासन निर्णय (PDF फाईल उघडण्यासाठी हव्या त्या नावावर क्लिक करा.)

दिनांक

1 बंद पडलेल्या माध्यमिक शाळांचे स्थलांतर,हस्तांतर तसेच पर्यायी शाळा/भाग शाळा/समांतर वर्ग संदर्भातील प्रस्ताव न स्विकारण्याबाबत 20/02/2010
2 शाळानी फी वाढ करु नये याबाबत शासनाने दिलेल्या आदेशास स्थगिती देणेबाबत 23/02/2010
3 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तयार करण्याकरिता आवश्यक माहिती पाठविणेबाबत 24/02/2010
4 महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मडळामार्फत घेण्यात येणा-या माध्यमिक शाळात प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता 10 वी) मार्च 2010 पासून "सर्वोत्तम-5" योजना लागू करण्याबाबत  25/02/2010
5 संस्थेमध्ये वाद असल्यास शाळेच्या मुख्याध्यापकांची वेतननिशितीप्रमाणेच वेतनवाढी, सेवानिवृत्तीवेतनासंबधी शिक्षणाधिकारी(माध्यमिक) यांना अधिकार देण्याबाबत  06/03/2010
6 इंग्रजी माध्यमाच्या ज्या शाळांमध्ये इ.7 वी पर्यंतचे वर्ग सुरु आहेत अशा शाळांना त्याच ठिकाणी इ.08 वी ते 10 वी अथवा इ.8 वी ते 12 वी पर्यंतचे वर्ग कायम विना अनुदान तत्वावर सुरु करण्यास करण्यास परवानगी देण्याबाबतची नवीन कार्यपध्दती  10/03/2010
7 नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत.राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान  19/03/2010
8 विद्यार्थ्याना अधिकृत मान्यताप्राप्त माध्यमिक शाळांतून परीक्षस बसण्यास परवानगी देणेबाबत 03/04/2010Website developed by: Easy and Useful. E-mail: easyanduseful@gmail.com
(c)All rights reserved. Click to see disclosure