महाराष्ट्र शासन
शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर
Deputy Director of Education, Kolhapur Region, Kolhapur, Maharashtra, India (O/o Govt.of Maharashtra)
 
   


आस्थापना विभाग - परिपत्रके
सन २०१६ मध्ये सेवानिवृत्त होणारे वर्ग ३ व वर्ग ४ कर्मचारी यांची यादी
कनिष्ठ लिपिक सेवाज्येष्ठता यादी
वरिष्ठ लिपिक सेवाज्येष्ठता यादी
अतिरिक्त पर्यवेक्षक यादी फेब्रुवारी 2014
31-3-2015 अखेर रिक्त पदे माहिती
कोल्हापूर विभागातील स्थायी /अस्थायी पदांचा तपशील
वर्ग 3 व वर्ग 4 मधील 2-1-2015 ते 1-1-2016 दरम्यान सेवानिवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांची यादी
वरीष्ठ वेतनश्रेणी/निवड श्रेणी/कालबद्ध पदोन्नती चेकलिस्ट

सेवाज्येष्ठता सूची
कार्यालयीन आदेश
प्रशासन अधिकारी व तत्सम संवर्ग
समादेशक
मुख्य लिपिक
वरीष्ठ लिपिक
कनिष्ठ लिपिक
लघुलेखक व इतर
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

Website developed by: Easy and Useful. E-mail: easyanduseful@gmail.com
(c)All rights reserved. Click to see disclosure