महाराष्ट्र शासन
शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर
Deputy Director of Education, Kolhapur Region, Kolhapur, Maharashtra, India (O/o Govt.of Maharashtra)
 
   


'
उच्च माध्यमिक विभाग
2015-16 साठी इयत्ता अकरावी प्रवेश सांख्यिकी माहिती
स्वयंअर्थसहाय्यित परवानगीप्राप्त उच्च माध्यमिक शाळांच्या प्रथम मान्यतेबाबत
नवीन मॅन्युअल टाईपरायटींग इन्स्टिट्यूटला शासन मान्यता देण्याबाबत
कनिष्ठ महाविद्यालये ऑनलाईन संच मान्यता
उच्च माध्यमिक शाळा मूल्यांकन
अर्धवेळ नियमित वेतनश्रेणीत वेतन घेणाऱ्या शिक्षकांबाबत
इयत्ता 11 व 12 वी भूगोल प्रात्यक्षिकांबाबत शासन निर्णय
कनिष्ठ महाविद्यालय मूल्यांकनाबाबत
2014-15 जिल्हावार प्रवेश क्षमता
रिक्त पदे भरती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती संदर्भात शासन निर्णय
कोल्हापूर विभाग 21/5/14 नुसार मंजूर पदे
स्वयंअर्थसहाय्य तत्त्वावरील शाळांसाठी चेकलिस्ट
सांख्यिकी माहिती
परिपत्रके
दुबार दाखल्यावरील प्रवेशाबाबत
वैयक्तिक संच मान्यता शिबिर
वरीष्ठश्रेणी, निवडश्रेणी कालबद्ध पदोन्नती चेकलिस्ट
गणित व संख्याशास्त्र विषयांची वाढीव पदे
अंशकालीन शिक्षक नियुक्ती चेकलिस्ट
निवड वेतन श्रेणी चेकलिस्ट
वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रपत्र

Website developed by: Easy and Useful. E-mail: easyanduseful@gmail.com
(c)All rights reserved. Click to see disclosure